Team Supporter

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan alle door Team Supporter te organiseren events, trainingen, coachingsessies, teambuildingsactiviteiten, seminars, workshops, colleges, masterclasses, cursussen etc.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met Team Supporter gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Team Supporter is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma.

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘InCompany’ verstaan iedere cursus, seminar, training, teambuildingsactiviteit, leergang, conferentie, congres, workshop, college of masterclass die door Team Supporter in opdracht van een opdrachtgever wordt georganiseerd of uitgevoerd.

1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij Team Supporter.

1.7 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of informatie, het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers aan een programma, het sluiten van overeenkomsten of anderszins werkzaamheden door ons te laten verrichten, of met ons in onderhandeling te treden.

1.8 Overal waar deze voorwaarden wordt gesproken over programma wordt daaronder tevens begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.

1.9 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.

2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling door de opdrachtgever bij ons. Aanvaarding kan eveneens per E-mail of Internet geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor de opdrachtgever met zich mee dat deze de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en dat deze derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging aan de opdrachtgever verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel 2.4. Het al dan niet door de opdrachtgever hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat zijn/haar verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.

2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de de opdrachtgever – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

2.6 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven dan wel ter inzage worden gegeven.

2.7 De opdrachtgever machtigt ons bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit binnen de grenzen van de door de opdrachtgever gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor zijn/haar rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

3.2 Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven E-mailadres, hetgeen overigens zijn/haar eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Bij termijnbetaling worden nota’s per termijn gefactureerd.

4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan de opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.

4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente is de opdrachtgever alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,-, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

4.5 Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van de opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

Artikel 5 Reclames

5.1 Klachten over de aan de opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die deze op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

5.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

5.3 Eventuele garanties gelden uitsluitend als de deelnemer aanwezig is en actief deelneemt.

Lees hier onze volledige klachtenprocedure

Artikel 6 Verplichtingen onzerzijds

6.1 Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

6.2 Bij vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van onze trainingen en opleidingen antwoorden wij binnen 24 uur.

6.3 Bij vragen met een langere verwerkingstijd bevestigen wij binnen 48 uur dat de vraag is ontvangen. Binnen 5 werkdagen zullen wij een schriftelijke reactie op de vraag geven.

Artikel 7 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)

7.1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

-werkstaking;

-bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel;

-elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de plaats waar de cursus of activiteit gegeven moet worden kunnen bereiken;

-overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben; -tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers;

-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van ons behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds.

7.3. Indien de programmaleider/trainer verhinderd is hebben wij het recht om een vervangende programmaleider/trainer in te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende programmaleider/trainer in te zetten, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het te houden programma vastgesteld worden.

7.4. Voor dat deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het programmamateriaal, geschieden naar beste vermogen van Team Supporter. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het programmamateriaal of tijdens een programma verkondigd. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

8.2 Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, Team Supporter aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

8.3 Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het programmamateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). Team Supporter is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het programmamateriaal.

8.4 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Team Supporter dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Team Supporter in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.

8.5 Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.

8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van Team Supporter berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 9 Auteursrecht

9.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor op de verstrekte informatie, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, programmamateriaal en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden.

9.2 Wordt een in een offerte neergelegd aanbod door de wederpartij niet aanvaard dan zal deze de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing, franco aan ons retourneren.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn/haar eigendommen wordt gelegd;

– (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– uit kracht van de wet of overeenkomst op zijn/haar rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;

– een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden;

– overgaat tot staking of overdracht van zij/haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zij/haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn/haar bedrijf,

hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever uit hoofde van de met zijn/haar gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.

10.2 Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kan de opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 Annulering algemeen

11.1 Bij een open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waar binnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Indien een organisatie een contract sluit geldt er geen bedenktermijn.

11.2. Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de training, coaching of activiteit:

Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de training of coaching plaatsvindt wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht.

11.3 Annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de training, coaching of activiteit:

Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de start van de training of coaching wordt 50% van het totale training of coachingsbedrag in rekening gebracht.

11.4 Annulering binnen 14 dagen voor aanvang dan wel na de start van de training, coaching of activiteit:

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na de start van de training of coaching kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag.

11.5 Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer.

Artikel 12 Verjaring

Elke vordering tegen ons gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van het door ons verzorgde programma. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 13 Uitvoering overeenkomst

Wij zullen de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 14 Deelnemersaantal

Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door ons gestelde minimum aantal ligt, zijn wij gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 15 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door een bevoegde rechtbank, naar keuze van Team Supporter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda in mei 2013.

17.2 De laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever, is van toepassing.

17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

VERWERKERSOVEREENKOMST TEAM SUPPORTER

Definities

Onderstaande begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Betrokkene: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals door een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: de Betrokkene).

Verwerker: Team Supporter, die, op basis van de Overeenkomst, de Persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt (“Team Supporter”)

Verwerking of Verwerkingsactiviteiten: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: de Wederpartij die de doeleinde(n) van de verwerking bepaalt alsook de wijze waarop de Persoonsgegevens worden verwerkt, op basis van diens schriftelijke instructie en onder diens verantwoordelijkheid.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Team Supporter en de Wederpartij.

Wederpartij: de partij die een Overeenkomst met Team Supporter is aangegaan

Diensten: het leveren van een al dan niet kosteloos abonnement om middels de Website gebruik te maken van het Team Supporter Leerlingvolgsysteem, alsmede iedere productaanvraag die middels de Website door de Wederpartij is ingediend.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Team Supporter en Wederpartij (tezamen “Partijen”) die betrekking hebben op Diensten aangeboden door Team Supporter waarbij persoonsgegevens van de Wederpartij worden verwerkt.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Team Supporter. Door gebruik te maken van de Diensten van Team Supporter, gelden de Algemene Voorwaarden en geeft Wederpartij expliciet aan akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden, waaronder deze Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.
 3. Het doel van deze Verwerkersovereenkomst is om overeenstemming te bereiken over de privacy en gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens van de Wederpartij in de diensten van Team Supporter. Deze Verwerkersovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst tussen Partijen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, EU 2016/679).

 

Artikel 2 Gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens

 1. Team Supporter heeft het recht om, ter uitvoering van de Overeenkomst en volgens expliciete schriftelijke instructie, onder verantwoordelijkheid van Wederpartij, Persoonsgegevens te verwerken.
 2. Wederpartij heeft het recht en de plicht om het doel en de methoden van de Verwerking van Persoonsgegevens nader te definiëren. Het onderwerp, het karakter en het doel van de Verwerking wordt nader in de Overeenkomst gedefinieerd.
 3. Team Supporter zal alle redelijke schriftelijke instructies van Wederpartij in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen. Team Supporter stelt Wederpartij onmiddellijk op de hoogte indien diens instructies in strijd worden geacht te zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dat geval kan Team Supporter direct de opvolging van de instructies van Wederpartij beëindigen.
 4. Team Supporter zal bij de verwerking van Persoonsgegevens handelen in overeenstemming met deze Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere wet- en regelgeving. De Persoonsgegevens die Team Supporter verwerkt, kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld docenten en leerlingen van Wederpartij en overige natuurlijke personen in relatie tot Wederpartij.
 5. De door Team Supporter te verwerken Persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, zijn en blijven altijd eigendom van Wederpartij, waarover Team Supporter geen zelfstandige zeggenschap heeft, noch gerechtigd is om deze voor eigen doeleinden te verwerken.
 6. Team Supporter zal de Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dit noodzakelijk of toegestaan is ingevolge de Overeenkomst, in het geval hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Wederpartij is verkregen, of indien een toezichthouder, op grond van een wettelijk voorschrift, Team Supporter daartoe verplicht.
 7. Wederpartij garandeert dat diens Verwerking van Persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de AVG en dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingsactiviteiten onder de Overeenkomst, rechtmatig zijn.
 8. De grondslag voor de Verwerking(en) onder de Overeenkomst zal Wederpartij registreren in zijn eigen verwerkingsregister.
 9. Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel benodigde toestemming voor de Verwerking. Daarnaast is de Wederpartij aansprakelijk voor het opstellen van zijn privacy beleid, het up-to-date houden ervan, het informeren van de Betrokkenen en voor meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Team Supporter heeft het recht om anonieme en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten op grond van de Overeenkomst, waarbij geen tot Wederpartij of Betrokkenen herleidbare Persoonsgegevens worden gebruikt, en te gebruiken voor het analyseren en ontwikkelen van de Diensten.

 

Artikel 3 Verwijderen of retourneren van Persoonsgegevens

 1. Na het verstrijken van de Overeenkomst en op basis van het bepaalde in het verwerkingsregister van Team Supporter, zal Team Supporter alle Persoonsgegevens van Wederpartij verwijderen of, tegen redelijke kosten, retourneren, e.e.a. volgens de specifieke instructies van de Wederpartij, en alle duplicaten ervan verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving de verdere retentie van de Persoonsgegevens vereist.
 2. Voornoemde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de door Team Supporter ter uitvoering van de Overeenkomst betrokken subverwerkers en Team Supporter zal waarborgen dat de betrokken subverwerkers hieraan uitvoering geven.

  

Artikel 4 Subverwerkers

 1. Team Supporter heeft het recht om subverwerkers te gebruiken voor het verwerken van Persoonsgegevens van de Wederpartij in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Team Supporter is verantwoordelijk voor de toerekenbare tekortkomingen van haar subverwerkers als voor het eigen handelen en zal soortgelijke schriftelijke overeenkomsten afsluiten met de betreffende subverwerker met minimaal dezelfde verplichtingen als voor Team Supporter gelden op basis van deze Bijlage en die voortvloeien uit de AVG. Daarnaast zal Team Supporter toezien op de naleving daarvan door de subverwerker.
 3. Op verzoek zal Team Supporter de Wederpartij vooraf op de hoogte brengen van subverwerkers die Team Supporter van plan is te gebruiken bij de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Overeenkomst. De Wederpartij heeft het recht zich op redelijke gronden te verzetten tegen het gebruik van een nieuwe subverwerker.

Artikel 5 Medewerking

 1. Team Supporter zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de soort en hoeveelheid te verwerken Persoonsgegevens,
 2. Wederpartij zoveel mogelijk haar medewerking verlenen en zal diens redelijke instructies opvolgen, met als doel Wederpartij in staat te stellen om te voldoen aan diens wettelijke verplichtingen, waaronder het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de Betrokkene. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op gegevensbeveiliging, het melden van datalekken, het eventueel uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) en verplichtingen inzake voorafgaand overleg.
 3. Team Supporter is verplicht om de Wederpartij alleen bij te staan voor zover toepasselijke wetgeving dit verplicht voor de verwerking van Persoonsgegevens.
 4. Indien niet anders is overeengekomen is Team Supporter gerechtigd om de kosten van deze medewerking te factureren overeenkomstig de geldende tarievenlijst van Team Supporter.
 5. Alle verzoeken van Betrokkenen gericht aan Team Supporter inzake de uitoefening van de in de AVG neergelegde rechten, waaronder het recht op inzage, op rectificatie en aanvulling, op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond de Overeenkomst zullen onmiddellijk ter beantwoording doorgestuurd worden naar Wederpartij. Het is de verplichting van de Wederpartij om dergelijke verzoeken tijdig te beantwoorden.
 6. Op verzoek van de Wederpartij zal Team Supporter hem zoveel mogelijk met technische en organisatorische middelen ondersteunen en steeds tijdige medewerking verlenen bij het voldoen aan de verzoeken.
 7. Team Supporter zal alle verzoeken van toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, inzake de Verwerkingen rechtstreeks doorsturen naar de Wederpartij ter verdere beantwoording.
 8. Tenzij anders overeengekomen is Team Supporter niet bevoegd om Wederpartij te vertegenwoordigen of namens de Wederpartij te handelen in relatie tot autoriteiten die toezicht houden op de Wederpartij.
 9. Team Supporter zal Wederpartij op de hoogte stellen van ieder verzoek van een toezichthouder en/of gerechtelijke instantie tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens, tenzij toepasselijke wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

 

Artikel 6 Verwerking locatie

 1. Team Supporter zal, tenzij zij hiervoor voorafgaande toestemming heeft verkregen van Wederpartij, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door haarzelf of door subverwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 7 Het uitvoeren van audits

 1. De Wederpartij of een door de Wederpartij geautoriseerde auditor (maar geen concurrent van Team Supporter) heeft het recht om toe te (laten) zien op de naleving van de door Team Supporter genomen maatregelen die zijn gericht op de dienstverlening zoals opgenomen in de Overeenkomst, zoals vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Team Supporter stelt Wederpartij, indien Wederpartij daarom verzoekt, maximaal eenmaal per jaar in de gelegenheid op een door partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen datum en tijdstip (uiterlijk 14 dagen voor de inspectie), zulks te (laten) controleren door een gecertificeerde auditor of derde.
 3. De audit zal op een manier worden uitgevoerd die de dagelijkse operatie van Team Supporter en/of haar subverwerkers noch de uitvoering van hun verplichtingen jegens derden, niet belemmert. De vertegenwoordigers van de Wederpartij en de auditor zullen voorafgaand aan de audit een door Team Supporter voorgelegde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 4. De externe kosten van deze controle komen voor rekening van Wederpartij. De partijen zijn verantwoordelijk voor de eigen kosten als gevolg van de controle.

Artikel 8 Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

 1. Team Supporter zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, in standhouden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, bezien in relatie tot de speciale risico’s van de betreffende Verwerking en de gevoeligheid van de Verwerkte Persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s die de verwerking en van te beschermen gegevens meebrengen, en welke voldoen aan het bepaalde in artikel 32 AVG.
 3. Wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat Team Supporter op de hoogte wordt gebracht van alle relevante omstandigheden met betrekking tot Persoonsgegevens die Wederpartij aan Team Supporter overdraagt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals risicobeoordelingen en de Verwerking van speciale categorieën van Betrokkenen die van invloed (kunnen) zijn op de technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig deze Verwerkersovereenkomst.
 4. Team Supporter zal de te Verwerken Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en zal de werknemers, vertegenwoordigers en/of subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Team Supporter zal waarborgen dat betrokken personen en partijen een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend en zal ervoor zorgen dat de bij de Verwerking betrokken werknemers, vertegenwoordigers en/of subverwerkers zich houden aan de toepasselijke geheimhoudingsverplichtingen.

 

Artikel 9 Informeren over datalekken of privacyinbreuken

 1. In het geval dat Team Supporter kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, informeert zij Wederpartij zonder onredelijke vertraging waarbij het streven is om dit uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming te melden.
 2. Team Supporter zal daarbij Wederpartij alle relevante informatie verstrekken doch voor zover de informatie in kwestie beschikbaar is zal Team Supporter ten minste het volgende gegevens verstrekken:
 3. de aard van de data-inbreuk;
 4. de (mogelijk) getroffen categorieën gegevens;
 5. de omvang van de getroffen betrokkenen;
 6. de waarschijnlijke gevolgen van het inbreuk;
 7. de maatregelen die getroffen zijn of zullen getroffen worden om de inbreuk op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
 8. Team Supporter zal de maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht om de inbreuk zo snel mogelijk te herstellen dan wel eventuele verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
 9. Team Supporter zal Wederpartij te allen tijde haar medewerking verlenen en zal de redelijke instructies van Wederpartij opvolgen, met als doel Wederpartij in staat te stellen om te voldoen aan diens wettelijke verplichting, waaronder het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene(n) en eventueel andere derden.
 10. Meldingen die worden gedaan op grond van dit artikel worden gericht aan de betreffende werknemer van Wederpartij die is belast met gegevensbescherming en privacy en wiens contactgegevens schriftelijk tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan Team Supporter zijn bekendgemaakt.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. De aansprakelijkheid van Team Supporter voor eventuele schade welke voortvloeit uit of verband houdt met haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst of haar specifiek tot Team Supporter als Verwerker gerichte verplichting uit de AVG, is beperkt tot directe schade en tot het maximumbedrag opgenomen in de Overeenkomst of bij gebreke daarvan tot € 500,00 per gebeurtenis (een incident dat direct leidt tot het ontstaan van schade van Wederpartij dan wel van diens betrokkenen, i.c. klanten van Wederpartij).
 2. Onder directe schade conform het voorgaande lid wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 • zaakschade;
 • redelijke en aantoonbare kosten om Team Supporter ertoe te manen de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
 • redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 1. De aansprakelijkheid van Team Supporter voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 2. Beide partijen zijn verplicht alleen het deel van de schadevergoeding of door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete te betalen dat overeenkomt met hun aansprakelijkheid voor schade die is bevestigd in een definitieve beslissing van deze gegevensbeschermingsautoriteit of van een (scheids)rechterlijke instantie. In alle andere gevallen wordt de aansprakelijkheid van de partijen bepaald in overeenstemming met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Team Supporter.
 3. Team Supporter zal Wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op haar vermogen of haar mogelijkheden om zich te houden aan deze Verwerkersovereenkomst en de schriftelijke instructies van Wederpartij. Team Supporter heeft het recht om deze Verwerkersovereenkomst met gerechtvaardigde reden te wijzigen door Wederpartij twee (2) weken voordat de wijziging in werking treedt hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

This is an automatic translation of the Dutch legal document for your benefit. Any misspellings are unintentional and can not be interpreted differently than the dutch document.

Unless otherwise expressly agreed in writing, our general terms and conditions read as follows:

Article 1: General provisions

1.1 These terms and conditions apply to all our offers and agreements.

1.2 In these terms and conditions, ‘program’ means all events, training courses, coaching sessions, team building activities, seminars, workshops, lectures, masterclasses, courses etc.

1.3 In these terms and conditions, ‘participant’ is understood to mean: a natural person who will participate in a program on the basis of an agreement concluded with Team Supporter.

1.4 In these terms and conditions ‘client’ is understood to mean: any natural or legal person who has entered into an agreement with Team Supporter under which a participant is entitled to participate in a program.

1.5 In these terms and conditions, ‘InCompany’ means any course, seminar, training, t teambuilding activity, course, conference, congress, workshop, lecture or masterclass that is organized or carried out by Team Supporter on behalf of a client.

1.6 In these terms and conditions ‘cancellation’ means: unilateral termination of the agreement by either the client or Team Supporter.

1.7 These terms and conditions are accepted by the other party by requesting a quote or information, registering participants in a program in writing or by telephone, concluding agreements or otherwise carrying out work by us. to perform, or to enter into negotiations with us.

1.8 Wherever these terms and conditions refer to program, this also includes any other activity organized and/or performed by us in whatever form and by whatever name. .

1.9 These terms and conditions prevail over any general terms and conditions of the other party.

Article 2 Offers and conclusion of the agreement

2.1 All offers made by us are without obligation, unless stated otherwise below. Moreover, they must be regarded as a whole.

2.2 Acceptance of an offer takes place by means of a written notification or an order placed by the client with us. Acceptance can also take place by E-mail or Internet. Acceptance of an offer entails for the client that it accepts the offer and the ensuing (payment or other) obligations and that it is therefore also obliged to fulfill these obligations. We will then send an order confirmation to the client, except in the case of a situation as referred to in article 2.4. Whether or not the client has received the order confirmation does not affect his/her obligations as stated in this paragraph.

2.3 If due to circumstances, including the nature, scope or urgency of the assignment, If no order confirmation has been sent, the invoice will be regarded as order confirmation.

2.4 We reserve the right to refuse orders without stating reasons.

2.5 Each agreement is entered into by us under the suspensive condition that the client – at our sole discretion – appears to be sufficiently creditworthy for the financial fulfillment of the agreement. Changes to the agreement must be agreed in writing by the parties.

2.6 If an offer is accompanied by budgets, plans, catalogs or other documents, these remain our property at all times and must be submitted to us on first request. be returned. They may not be reproduced, imitated in any way whatsoever, or passed on to third parties or made available for inspection without our express written permission.

2.7 The client hereby expressly authorizes us to, if and insofar as we deem this necessary or desirable within the limits of the assignment given by the client, to have work performed by third parties for his/her account, as well as to transfer rights and obligations arising from the agreement to third parties.

Article 3 Prices

3.1 The prices quoted are exclusive of VAT and must be paid including VAT, unless stated otherwise.

3.2 Prices are in Euros , unless expressed in another currency.

Article 4 Invoicing and payment

4.1 Invoices will be sent to the E-mail address specified by the client, which is otherwise his/her own payment obligation without prejudice to us.

4.2 Unless otherwise agreed, invoices must be paid within 14 days of the invoice date, without recourse to set-off or discount. In the event of payment in installments, invoices are invoiced per installment.

4.3 If any payment term prescribed in the condition or separately agreed upon is exceeded, the client is immediately in default by operation of law without further notice of default being required. In that case, we are authorized to proceed to collection without further notice of default. In that case, the client will be charged default interest on the sum owed on the basis of 1.0% per month.

4.4 In addition to the principal sum and the default interest, the client owes all costs, both judicial as extrajudicial, which are made by us for the collection of our claim as well as for the preservation of our rights. The extrajudicial costs are set at 15% of the principal sum, with a minimum of € 125, plus the VAT due.

4.5 Without prejudice to the above, in the event of non-payment or late payment, we will be non-fulfilment or improper fulfillment of any obligation resting on the client, without prior notice of default being entitled to discontinue further deliveries or to suspend the fulfillment of our obligations, without prejudice to our right to compensation for all direct, indirect and consequential damage, including lost profit and without prejudice to all other legal rights accruing to us.

4.6 We are at all times entitled to demand payment in advance, cash payment or security from the client, even after the agreement has been concluded. If the client does not comply with this, we are entitled to discontinue further deliveries or to suspend the fulfillment of our obligations without prior notice of default, without prejudice to our right to compensation for damage as referred to in Article 4.5 and without prejudice to all other legal rights.< /p>

Article 5 Complaints

5.1 Complaints about the goods and/or services delivered to the client must be communicated to us in writing, stating reasons, within 8 days of delivery at the latest. , failing which the client will be deemed to have agreed to the delivered goods and to have waived all rights and powers available to them under the law and/or agreement.

5.2 Submission of a complaint does not affect the fulfillment of the payment obligations.

5.3 Any guarantees only apply if the participant is present and actively participates.

Read our full complaints procedure here

Article 6 Obligations on our part

6.1 We will perform our services to the best of our knowledge and with due regard for reasonableness and fairness.

6.2 For questions from administrative nature or with regard to the content of our training and education, we will answer within 24 hours.

6.3 For questions with a longer processing time, we will confirm that the question has been received within 48 hours. We will provide a written response to the question within 5 working days.

Article 7 Force majeure (non-attributable failure to perform)

7.1. In the event of force majeure, we are entitled to suspend the execution of the agreement or to definitively dissolve the agreement. Consultation will be held with the other party for this purpose.

7.2. Force majeure includes in any case:

-work strike;

-excessive absenteeism due to illness of our staff;

-every calamity which leads to us not place where the course or activity must be given;

-government measures that indirectly influence the implementation of the agreement; -shortcoming in the fulfillment of our suppliers;

-as well as any shortcoming in the fulfillment on our part that is not due to our fault and should still be borne by us by virtue of the law, legal act or generally accepted opinion. All this is subject to intent/gross negligence on our part.

7.3. If the program leader/trainer is unable to attend, we have the right to deploy a replacement program leader/trainer. If it is not possible to deploy a replacement program leader/trainer, a new date for the program to be held will be determined in mutual consultation.

7.4. We are entitled to claim payment pro rata for that part of the agreement that has been performed by us.

Article 8 Liability

8.1 The organization and implementation of programs as well as the preparation of the program material, are done to the best of Team Supporter’ ability. However, we cannot guarantee any inaccuracies or omissions in the program material or announced during a program. We do not accept any liability in that regard.

8.2 Participation in the programs is at the participant’s and client’s own risk, Team Supporter therefore accepts no liability whatsoever for loss, theft or damage to property of the participant(s) or the client, as well as for personal injury to the participant(s) incurred during the program.

8.3 The actions of the client or the participant in response to the (content of) the program as well as the program material is entirely at the risk of the client and the participant(s). Team Supporter is not liable towards the client and the participant(s), barring intent or gross negligence, for damage of any kind, direct or indirect, which results for the client or the participant(s) from acting as a result of ( the content of) the program or the program material.

8.4 If, with due observance of the provisions of the previous paragraph of this article, it appears that the damage and/or any disadvantage are for the account of Team Supporter/ In that case, the total liability of Team Supporter will in no case exceed an amount equal to the price agreed upon when the agreement was concluded.

8.5 We are also liable for any consequential damage, except in the case of intent and /or gross negligence on our part never liable.

8.6 The burden of proof with regard to any alleged liability of Team Supporter rests on the client, which is accepted by the client.

Article 9 Copyright

9.1 We reserve the copyright to the information, designs, images, drawings, sketches, program material and quotations provided. These documents remain our property and may not be copied, shown to third parties or used in any other way without our express permission.

9.2 If an offer made in a quotation is not accepted by the other party, it will return the quotation, complete with designs, images and drawings, etc., to us postage paid within 14 days of the date of the decision.

Article 10 Dissolution

10.1 If the client:

– is declared bankrupt, assigns his/her estate, submits a request for suspension of payment or if all or part of his/her property is seized;

– (in the case of a natural person) dies or is placed under guardianship;– does not or does not properly fulfill his/her obligations under the law or agreement;

– has not paid an invoice amount or part thereof within the specified period or does not comply with our request for advance payment, cash payment or security for payment pursuant to Article 4.6 of these general terms and conditions;

– proceeds to discontinue or transfer his/her company or an important part thereof, including the contribution of his/her company to a company to be incorporated or already existing, or changes the objective of his/her company,

we have, through the mere action of one or more of these circumstances, the right to dissolve the agreement in whole or in part by means of a written statement without any judicial intervention or notice of default being required, as well as the right to pay any amount owed by the client under the contract concluded with his/her immediately and without any warning or notice of default being required in its entirety, without prejudice to our right to compensation for all direct, i indirect and consequential damage, including lost profits and without prejudice to all other legal rights accruing to us.

10.2 If, even after a written reminder to that effect, we do not fulfill our obligations, do not fulfill them on time or do not properly fulfill them, the client may cancel the agreement in question. for the defective part, without however being able to claim compensation for (dissolution) damage, without prejudice to the applicability of the stipulations included in these terms and conditions regarding retention of title.

Article 11 Cancellation general

11.1 In the case of an open registration, a cooling-off period of 14 days applies, within which the registration can be canceled free of charge. If an organization concludes a contract, there is no cooling-off period.

11.2. Cancellation more than 30 days before the start of the training, coaching or activity:

If cancellation takes place more than 30 days before the planned start date of the training or coaching, a €25 administration fee will be charged.< /p>

11.3 Cancellation between 30 and 14 days before the start of the training, coaching or activity:

If canceled between 30 and 14 days before the start of the training or coaching, 50% of the total training or coaching amount will be charged.

11.4 Cancellation within 14 days before the start or after the start of the training, coaching or activity:

If canceled within 14 days before the start or after the start of the training or coaching, no refund of any part of the amount owed can be claimed.

11.5 In case of cancellation before the start of the training, it is possible that the reserved place will be taken by another participant.

Article 12 Limitation

Any claim against us regarding an agreement to which these conditions apply must be brought within a period of 1 year after the termination of the program provided by us. If this is not complied with, all rights that the other party could derive from such a claim will lapse.

Article 13 Execution of the agreement

We will concluded agreement to the best insight and ability and in accordance with the requirements of good workmanship, but we reserve the right to make improvements and other changes to the program.

Article 14 Number of participants

In the event that the number of participants for a program to be given is below the minimum number set by us, we are entitled to cancel the program. to register another program, failing which the invoice amount will be credited to the client and, if the invoice amount has already been paid, will be refunded, just as if the client registers for another program does not accept.

Article 15 Competent court

All disputes that may arise as a result of agreements to which these terms and conditions apply will be judged exclusively by a competent court, at the discretion of Team Supporter.

Article 16 Applicable law

Dutch law applies exclusively to all our transactions.

Article 17 Location and amendment of terms and conditions

17.1 These general terms and conditions have been filed with the Chamber of Commerce in Breda in May 2013.

17.2 The most recent The registered version of these terms and conditions or the version that applied at the time the agreement was concluded with the client applies.

17.3 The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the explanation thereof.

DATA PROCESS AGREEMENT (DPA) TEAM SUPPORTER

Definitions
The terms below have the meaning given to them in the General Regulation data protection (“GDPR”).

Data subject: Identifiable person is a natural person who directly or can be identified indirectly, such as by a name, an identification number, location data, or from an or more elements characteristic of the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.

Data breach: a security breach that accidentally or unlawfully leads to the destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of or access to transmitted, stored or otherwise processed data.

Personal data: any information about an identified or identifiable natural person person (hereinafter: the Data Subject).

Processor: Team Supporter B.V., which, on the basis of the Agreement, processes the Personal Data processed on behalf of the Controller (“Team Supporter”)

Processing or Processing Activities: an operation or set of operations with relating to personal data or a set of personal data, whether or not carried out by automated means processes, such as collecting, recording, organizing, structuring, storing, updating or modifying, retrieving, consult, use, provide by transmission, dissemination or otherwise make available set, align or combine, shield, delete or destroy data.

Controller: the Other Party that determines the purpose(s) of the processing as well as the way in which the Personal Data are processed, based on his written instruction and under his responsibility.

Agreement: the agreement between Team Supporter and the Other Party.

Other party: the party that has entered into an Agreement with Team Supporter

Services: providing a subscription, whether or not free of charge, to use the Website to use the Team Supporter Student Tracking System, as well as any product request submitted through the Website submitted by the Other Party.

Article 1 General
This Processor Agreement applies to all Agreements concluded between Team Supporter and Other Party (collectively “Parties”) relating to Services offered by Team Supporter whereby personal data of the Other Party are processed.
This Processor Agreement is an integral part of the General Terms and Conditions of Team Supporter. By using the Services of Team Supporter, the General Terms and Conditions apply and The other party explicitly agrees to the General Terms and Conditions, including these Processing Agreement, which is an integral part of the General Terms and Conditions.
The purpose of this Processor Agreement is to reach agreement on the privacy and data protection of the personal data of the Other Party in the services of Team Supporter. This Processor Agreement is the written agreement between the Parties in accordance with the General Regulation data protection (GDPR, EU 2016/679).

Article 2 Data protection and processing of personal data
Team Supporter has the right, in execution of the Agreement and in accordance with explicit written instruction, under the responsibility of the Other Party, to process Personal Data.
The Other Party has the right and the obligation to determine the purpose and methods of the Processing of Personal Data to be further defined. The subject, character and purpose of the Processing is further specified in the Agreement defined.
Team Supporter will accept all reasonable written instructions from the Other Party in connection with the processing of the Personal Data. Team Supporter will immediately inform the Other Party if its instructions are deemed to be contrary to applicable law regarding processing of Personal Data. In that case, Team Supporter can immediately follow the instructions of Terminate the other party.
Team Supporter will act in accordance with this when processing Personal Data Processing agreement, the GDPR and other laws and regulations. The Personal Data that Team Supporter processed, may relate to, for example, teachers and students of the Other Party and other natural persons in relation to the Other Party.
The Personal Data to be processed by Team Supporter, obtained in any way, are and remain always owned by the Other Party, over which Team Supporter has no independent control, nor is entitled to process it for its own purposes.
Team Supporter will keep the Personal Data strictly confidential and will not make it available to third parties unless this is necessary or permitted under the Agreement, in the event that prior written consent has been obtained from the Other Party, or if a supervisor, on the basis of of a legal regulation, Team Supporter is obliged to do so.
The Other Party guarantees that its Processing of Personal Data takes place in accordance with the GDPR and that the content, use and assignment of the Processing Activities under the Agreement is lawful be.
The basis for the Processing(s) under the Agreement will be registered by the Other Party in its own processing register.
The other party is responsible for obtaining any necessary permission for the Processing. In addition, the Other Party is liable for drawing up its privacy policy keeping it up-to-date, informing the Data Subjects and for reporting to the Authority Personal data.
Team Supporter has the right to collect anonymous and statistical data about the use of the Services on the basis of the Agreement, in which no data can be traced back to the Other Party or Data Subjects Personal data is used and used for analyzing and developing the Services.

Article 3 Deletion or return of Personal Data
After the expiry of the Agreement and on the basis of the provisions in the processing register of Team Supporter, Team Supporter will remove all Personal Data of the Other Party or, at reasonable costs, return, all this according to the specific instructions of the Other Party, and all duplicates thereof delete, unless applicable law requires further retention of the Personal Data.
The aforementioned obligations apply mutatis mutandis to the services provided by Team Supporter for the execution of the Agreement involved sub-processors and Team Supporter will ensure that the relevant sub-processors implement this.

Article 4 Sub-processors
Team Supporter has the right to use sub-processors to process Personal Data of the Other Party in the performance of the Agreement.
Team Supporter is responsible for the attributable shortcomings of its sub-processors as for the own actions and will enter into similar written agreements with the relevant sub-processor with at least the same obligations as apply to Team Supporter on the basis of this Appendix and that arising from the GDPR. In addition, Team Supporter will monitor compliance with this by the sub-processor.
On request, Team Supporter will inform the Other Party in advance of sub-processors that Team Supporter Talents intends to use when processing the personal data in accordance with the Agreement. The Other Party has the right to object on reasonable grounds to the use of a new subprocessor.

Article 5 Cooperation
Team Supporter will, taking into account the nature of the Processing and the type and amount to be processed Personal data,
The other party will cooperate as much as possible and will follow its reasonable instructions, with the following: purpose to enable the Other Party to comply with its legal obligations, including informing the Dutch Data Protection Authority and/or the Data Subject. These obligations may relate to have on data security, reporting data breaches, possibly performing Privacy Impact Assessments (PIA) and prior consultation obligations.
Team Supporter is obliged to assist the Other Party only insofar as applicable legislation does this mandatory for the processing of Personal Data.
If not otherwise agreed, Team Supporter is entitled to pay the costs of this cooperation invoice in accordance with the applicable rate list of Team Supporter.
All requests from Data Subjects addressed to Team Supporter regarding the exercise of the GDPR deposited rights, including the right of access, rectification and addition, oblivion and the right to object to processing under the Agreement will be answered promptly be forwarded to the Other Party. It is the Other Party’s obligation to make such requests to answer in a timely manner.
At the request of the Other Party, Team Supporter will provide him with technical and organizational assistance as much as possible support resources and always cooperate in a timely manner in fulfilling requests.
Team Supporter will respond to all requests from supervisory authorities, including the Authority Personal data, regarding the Processing, be forwarded directly to the Other Party for further answer.
Unless otherwise agreed, Team Supporter is not authorized to represent the Other Party or on behalf of the Other Party to act in relation to authorities that supervise the Other Party.
Team Supporter will inform the Other Party of any request from a supervisor and/or judicial authority to take cognizance, provision or other form of retrieval and communication of the Personal data, unless applicable law provides this notice for important reasons of public interest forbids.

Article 6 Processing location
Team Supporter will, unless it has obtained prior permission from the Other Party, not Process or have personal data processed by itself or by sub-processors in countries outside the European Economic Area.

Article 7 Conducting audits
The Other Party or an auditor authorized by the Other Party (but not a competitor of Team Supporter) has the right to monitor compliance with the measures taken by Team Supporter that are focused on the services as included in the Agreement, as laid down in this Processing Agreement.
Team Supporter will inform the Other Party, if the Other Party so requests, at most once a year opportunity on a date and time to be determined by the parties in mutual consultation (no later than 14 days before the inspection), to be checked (or have this checked) by a certified auditor or third party.
The audit will be conducted in a manner that facilitates the day-to-day operation of Team Supporter and/or its sub-processors or the performance of their obligations to third parties. The representatives of the Other Party and the auditor will submit a submitted by Team Supporter prior to the audit sign nondisclosure agreement.
The external costs of this check are for the account of the Other Party. The parties are responsible for your own costs as a result of the audit.

Article 8 Data security and confidentiality
Team Supporter will take and maintain appropriate technical and organizational security measures and, if necessary, modify it to protect the personal data against destruction, loss, falsification, authorized distribution or access, or any other form of unlawful processing.
These measures guarantee, taking into account the nature, scope, context and purpose of the processing, viewed in relation to the special risks of the relevant Processing and the sensitivity of the Processed Personal Data, the state of the art and the costs of implementation, an appropriate security level, given the likelihood and severity of the various risks posed by the processing and of data to be protected, and which comply with the provisions of Article 32 GDPR.
The other party is obliged to ensure that Team Supporter is informed of all relevant circumstances with regard to Personal Data that the Other Party transfers to Team Supporter in the context of the implementation of the Agreement, such as risk assessments and the Processing of special categories of Data Subjects who (may) influence the technical and organizational measures in accordance with this Processor Agreement.
Team Supporter will treat the Personal Data to be Processed as strictly confidential and will employees, representatives and/or sub-processors involved in the processing of the Notify Personal Data of the confidential nature of the Personal Data. Team Supporter will ensure that the persons and parties involved have signed a non-disclosure agreement and will ensure that the employees, representatives and/or sub-processors involved in the Processing are adhere to applicable confidentiality obligations.

Article 9 Informing about data breaches or privacy breaches
In the event that Team Supporter becomes aware of a personal data breach, it informs the Other Party without undue delay, striving to do so within 24 hours at the latest hours after becoming aware.
Team Supporter will thereby provide the Other Party with all relevant information, but insofar as the information in question is available, Team Supporter will provide at least the following information:
the nature of the data breach;

 • the (possibly) affected categories of data;
 • the size of the affected data subjects;
 • the likely consequences of the breach;

the measures that have been or will be taken to resolve the breach or to limit the consequences/damage as much as possible.
Team Supporter will take the measures that can reasonably be expected of it to prevent the infringement to recover as quickly as possible or to limit any further consequences as much as possible.
Team Supporter will cooperate with the Other Party at all times and will follow the reasonable instructions of the Other Party, with the aim of enabling the Other Party to comply with its legal obligation, including informing the Dutch Data Protection Authority and/or data subject(s) and possibly other third parties.
Notifications made pursuant to this article are addressed to the relevant employee of Other party charged with data protection and privacy and whose contact details are in writing during the term of the Agreement has been announced to Team Supporter.
Article 10 Other provisions
The liability of Team Supporter for any damage arising from or related to its attributable shortcoming in the fulfillment of obligations under this Processor Agreement or its obligation from the GDPR specifically aimed at Team Supporter as Processor is limited to direct damage and up to the maximum amount included in the Agreement or, failing that, up to €500.00 per event (an incident that directly leads to the occurrence of damage to the Other Party or to its parties involved, i.c. customers of the Other Party).
Direct damage in accordance with the previous paragraph is exclusively understood to mean all damage consisting of:
material damage;
reasonable and demonstrable costs to persuade Team Supporter to cancel the Agreement or to (again) properly comply with this Processor Agreement;
reasonable costs to determine the cause and extent of the damage insofar as relating to the direct damage as referred to here; and
reasonable and demonstrable costs incurred by the Other Party to prevent or limitation of direct damage as referred to in this article.
The liability of Team Supporter for indirect damage is excluded. Under indirect damage, means all damage that is not direct damage and thus in any case, but not limited to, consequential damages, lost profits, lost savings, reduced goodwill, damages due to business interruption or loss, mutilation or destruction of data or data files.
Both parties are obliged only the part of the compensation or by the Dutch Data Protection Authority to pay the fine imposed corresponding to their liability for damage confirmed in a final decision of this data protection authority or of a court or tribunal. In all other cases, the liability of the parties shall be determined in accordance with the Agreement and the Terms and Conditions of Team Supporter.
Team Supporter will inform the Other Party in writing of all changes that affect may be on its ability or its ability to comply with this Processor Agreement and the written instructions from the Other Party. Team Supporter has the right to change this Processor Agreement to be changed by the Other Party for a justified reason two (2) weeks before the change takes effect shall notify this in writing.